26 CFR § 1.904-2 – Przeniesienie i przeniesienie niewykorzystanego podatku zagranicznego.

17 lutego 2021
Category: Może Zostać

(a) Kredyt za przeniesienie lub przeniesienie podatku zagranicznego. Podatnik, który zdecyduje się ubiegać się o ulgę na mocy sekcji 901 za rok podatkowy, może odliczyć na mocy tej sekcji nie tylko podatki w inny sposób dopuszczone jako ulgi, ale także podatki uznane za zapłacone lub naliczone w tym roku w wyniku przeniesienia lub przeniesienia niewykorzystanego podatku zagranicznego zgodnie z artykułem 904 (c). Jednakże podatki uznane za zapłacone lub naliczone nie są dozwolone jako odliczenie na mocy sekcji 164 (a). Zagraniczny podatek zapłacony, naliczony lub uznany za zapłacony zgodnie z sekcją 960 w odniesieniu do dochodu kategorii z sekcji 951A, w tym dochodu z kategorii sekcji 951A, który jest ponownie przypisany do odrębnej kategorii dochodów pochodzących z traktatu, nie może zostać przeniesiony z powrotem, przeniesiony lub uznany za zapłacony lub naliczone zgodnie z sekcją 904 (c). Zobacz § 1.904-6 w celu zapoznania się z zasadami przypisywania i podziału podatków na poszczególne kategorie.Szczegółowe zasady dotyczące tych obliczeń w przypadku podatków zapłaconych, narosłych lub uznanych za zapłacone w odniesieniu do dochodu z wydobycia ropy naftowej i gazu za granicą lub dochodu związanego z ropą naftową za granicą można znaleźć w sekcji 907 (f).

(b) Lata, do których przenoszone są podatki zagraniczne. Jeżeli podatnik wybierze korzyści wymienione w artykule 901 na rok podatkowy, wszelkie niewykorzystane zagraniczne podatki zapłacone lub naliczone w tym roku przenoszone są najpierw do bezpośrednio poprzedzającego roku podatkowego, a następnie, odpowiednio, do każdego z dziesięciu kolejnych lat podatkowych, w porządku chronologicznym. zamówienia, ale tylko w zakresie, w jakim nie zostały one uwzględnione jako podatki uznane za zapłacone lub naliczone zgodnie z lit. a) id) niniejszej sekcji w poprzednim roku podatkowym.

(c) Definicje. W niniejszym punkcie (c) podano definicje, które mają zastosowanie do celów niniejszej sekcji.

(1) Niewykorzystany podatek zagraniczny. Termin niewykorzystany podatek zagraniczny oznacza, w odniesieniu do każdej odrębnej kategorii dla dowolnego roku podatkowego, nadwyżkę kwoty podatku zagranicznego podlegającego zaliczeniu zapłaconego lub naliczonego lub uznanej za zapłaconą zgodnie z artykułem 902 (obowiązującym w dniu 21 grudnia 2017 roku) lub artykułem 960 , w takim roku, ponad obowiązujące ograniczenie ulgi podatkowej za granicą zgodnie z artykułem 904 dla odrębnej kategorii w takim roku. Niewykorzystany podatek zagraniczny nie obejmuje kwoty, na którą nie zezwala się na ulgę, w tym zagranicznych podatków dochodowych, w przypadku których ulga jest niedozwolona lub zmniejszana, gdy podatek jest zapłacony, naliczony lub uznany za zapłacony.

(2) Oddzielna kategoria. Termin oddzielna kategoria ma takie samo znaczenie, jak podano w § 1.904-5 (a) (4) (v).

(3) Nadmierne ograniczenie –

(i) Ogólnie. Termin nadmierne przedawnienie oznacza, w odniesieniu do odrębnej kategorii dla dowolnego roku podatkowego (rok przedawnienia) i niewykorzystanego podatku zagranicznego przeniesionego z innego roku podatkowego (rok nadwyżki kredytowej), kwotę (jeśli występuje), o jaką ograniczenie ta odrębna kategoria w odniesieniu do tego roku przedawnienia przekracza sumę –

(A) Podatek zagraniczny podlegający odliczeniu, faktycznie zapłacony lub naliczony lub uznany za zapłacony zgodnie z artykułem 902 (obowiązującym od 21 grudnia 2017) lub artykułem 960 w odniesieniu do odrębnej kategorii w roku przedawnienia; i

(B) Część niewykorzystanego zagranicznego podatku za rok podatkowy poprzedzający rok nadwyżki kredytowej, która jest absorbowana jako podatki uważane za zapłacone lub naliczone w roku nadmiernego przedawnienia zgodnie z punktami (a) i (d) niniejszej sekcji.

(ii) Lata odliczenia. Ograniczenie nadwyżki za rok podatkowy obejmuje niewykorzystany podatek zagraniczny, niezależnie od tego, czy podatnik zdecyduje się ubiegać się o ulgę na podstawie art. 901 za dany rok. W takim przypadku kwota ewentualnego nadmiernego przedawnienia za dany rok jest określana w taki sam sposób, jak gdyby podatnik zdecydował się ubiegać się o ulgę na podstawie art. 901 za ten rok. Dla celów tego ustalenia, jeżeli podatnik ma całkowity rachunek strat zagranicznych, nadwyżka ograniczenia w roku rozliczeniowym jest określana na podstawie kwoty całkowitej straty zagranicznej, którą podatnik odzyskałby, gdyby zdecydował się ubiegać się o ulgę zgodnie z sekcją 901 za ten rok i nie dokonał wyboru zgodnie z § 1.904 (f) -2 (c) (2), aby odzyskać więcej z ogólnego rachunku strat zagranicznych, niż jest to wymagane zgodnie z § 1.904 (f) -2 (c) (1) .

(d) Podatki uznane za zapłacone lub naliczone –

(1) Kwota uznana za zapłaconą lub naliczoną. Kwota niewykorzystanego podatku zagranicznego w odniesieniu do odrębnej kategorii, która jest uważana za zapłaconą lub naliczoną w dowolnym roku podatkowym, do którego taki niewykorzystany podatek zagraniczny może zostać przeniesiony zgodnie z ustępem (b) niniejszej sekcji, jest równa mniejszej z następujących kwot:

(i) część niewykorzystanego zagranicznego podatku, która może zostać przeniesiona do roku podatkowego zgodnie z ustępem (b) niniejszej sekcji; lub

(ii) ewentualną kwotę nadwyżki ograniczenia za taki rok podatkowy w odniesieniu do odrębnej kategorii takiego niewykorzystanego podatku zagranicznego.

(2) Podatek od przeniesienia lub przeniesienia uznany za zapłacony lub naliczony w tej samej oddzielnej kategorii. Każdy niewykorzystany podatek zagraniczny, który uważa się za zapłacony lub naliczony zgodnie z artykułem 904 (c) w roku, do którego jest przenoszony, uważa się za zapłacony lub naliczony w odniesieniu do tej samej odrębnej kategorii, do której został przypisany w roku, w którym została faktycznie zapłacona lub naliczona. Jednakże, zobacz paragrafy (h) do (j) tej sekcji, aby zapoznać się z zasadami przejściowymi w przypadku niektórych przeniesień i przeniesień.

(3) Brak podwójnego wykluczenia podatkowego podatku zagranicznego. Zagraniczne podatki dochodowe, w przypadku których ulga jest częściowo niedozwolona, ​​w tym gdy podatek jest zapłacony, naliczony lub uznany za zapłacony, nie są ponownie obniżane z powodu uznania, że ​​niewykorzystany podatek zagraniczny został zapłacony lub naliczony w roku, do którego został przeniesiony zgodnie z art. 904 lit. c).

(e) Okresy krótsze niż 12 miesięcy. Ułamkowa część roku, która jest rokiem podatkowym zgodnie z artykułami 441 (b) i 7701 (a) (23), jest poprzednim lub następnym rokiem podatkowym w celu określenia zgodnie z artykułem 904 (c) lat, do których niewykorzystane podatek zagraniczny może zostać przeniesiony, a każdy niewykorzystany podatek zagraniczny lub nadmierne ograniczenie za taką ułamkową część roku jest niewykorzystanym podatkiem zagranicznym lub nadwyżką ograniczenia w roku podatkowym.

(f) Oświadczenie ze zwrotem podatku. Każdy podatnik ubiegający się o przeniesienie lub przeniesienie niewykorzystanego podatku zagranicznego na jakikolwiek rok podatkowy, za który zdecyduje się ubiegać się o ulgę zgodnie z artykułem 901, powinien złożyć wraz ze swoim zeznaniem (lub w stosownych przypadkach wraz z wnioskiem o zwrot) za ten rok, jak załącznik do formularza 1116 lub 1118, w zależności od przypadku, oświadczenie przedstawiające niewykorzystany podatek zagraniczny uznany za zapłacony lub naliczony zgodnie z niniejszą sekcją oraz wszystkie istotne i stosowne fakty z nim związane, w tym szczegółowy wykaz przedstawiający obliczenia niewykorzystanego zagranicznego podatku podatek przeniesiony lub przeniesiony.

(h) Zasady przejściowe dotyczące przeniesień niewykorzystanego podatku zagranicznego sprzed 2003 r. oraz zwrotu niewykorzystanego podatku zagranicznego po 2002 r. zapłaconego lub naliczonego w odniesieniu do dywidend od niekontrolowanych przedsiębiorstw sekcji 902. Zasady przejściowe dotyczące przeniesień niewykorzystanego podatku zagranicznego sprzed 2003 r. Oraz zwrotów niewykorzystanego podatku zagranicznego po 2002 r., Zapłaconego lub naliczonego w odniesieniu do dywidend od niekontrolowanych przedsiębiorstw objętych sekcją 902, patrz 26 CFR 1.904-2 (h) (poprawione od kwietnia 1, 2018).

(i) Zasady przejściowe dotyczące przeniesień niewykorzystanego podatku zagranicznego sprzed 2007 r. i zwrotu niewykorzystanego podatku zagranicznego po 2006 r. Zasady przejściowe dotyczące przeniesień niewykorzystanego podatku zagranicznego sprzed 2007 r. I zwrotu niewykorzystanego podatku zagranicznego po 2006 r. Można znaleźć w 26 CFR 1.904-2 (i) (zaktualizowane od 1 kwietnia 2018 r.).

(j) Zasady przejściowe dotyczące przeniesień i zwrotów niewykorzystanego podatku zagranicznego sprzed 2018 r. i po 2017 r. –

(1) Przeniesienie niewykorzystanego podatku zagranicznego –

(i) Ogólnie. Do celów niniejszego punktu (j) terminy oddzielna kategoria po 2017 r., Oddzielna kategoria sprzed 2018 r. I określona odrębna kategoria mają znaczenie określone w § 1.904 (f) -12 (j) (1). Zasady niniejszego paragrafu (j) (1) mają zastosowanie do realokacji do odrębnych kategorii podatnika po 2017 roku dla dochodów z kategorii oddziałów zagranicznych, dochodu z kategorii ogólnej, dochodu z kategorii pasywnej i określonych odrębnych kategorii dochodu, wszelkich niewykorzystanych podatków zagranicznych (zgodnie z definicją w punkcie (c) (1) niniejszej sekcji), które zostały zapłacone lub naliczone lub uznane za zapłacone zgodnie z sekcjami 902 i 960 w odniesieniu do dochodu w oddzielnej kategorii sprzed 2018 roku.

(ii) Przydział do tej samej oddzielnej kategorii. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie (j) (1) (iii) niniejszej sekcji, w zakresie, w jakim wszelkie niewykorzystane zagraniczne podatki zapłacone lub naliczone lub uznane za zapłacone w odniesieniu do odrębnej kategorii dochodu są przenoszone na rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia W 2017 r. Takie podatki są przypisane do tej samej odrębnej kategorii po 2017 r., Co oddzielna kategoria sprzed 2018 r., Z której przenoszone są niewykorzystane podatki zagraniczne.

(iii) Wyjątek dla niektórych niewykorzystanych podatków zagranicznych kategorii ogólnej –

(A) Ogólnie. W zakresie, w jakim wszelkie niewykorzystane podatki zagraniczne w odniesieniu do dochodu kategorii ogólnej są przenoszone na rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r., Podatnik może zdecydować o przypisaniu tych podatków do oddzielnej kategorii po 2017 r. zakresu, w jakim niewykorzystane podatki zagraniczne zostałyby przypisane do oddzielnej kategorii podatnika po 2017 r. dla dochodu kategorii oddziałów zagranicznych i byłyby niewykorzystanymi podatkami zagranicznymi w odniesieniu do dochodu z kategorii oddziałów zagranicznych, gdyby ta oddzielna kategoria miała zastosowanie w roku lub latach niewykorzystanych pojawiły się podatki zagraniczne. Wszelkie pozostałe niewykorzystane podatki zagraniczne zapłacone lub naliczone lub uznane za zapłacone w odniesieniu do dochodu kategorii ogólnej przenoszone na rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r. Są przypisywane podatnikowi oddzielna kategoria po 2017 r. dla dochodów kategorii ogólnej.

(B) Bezpieczna przystań. Zamiast stosowania punktu (j) (1) (iii) (A) niniejszej sekcji, podatnik może zdecydować o przeniesieniu niewykorzystanych zagranicznych podatków w odniesieniu do dochodu z kategorii ogólnej w roku podatkowym rozpoczynającym się przed 1 stycznia 2018 r. Oddzielna kategoria podatnika po 2017 r. dla dochodów kategorii oddziałów zagranicznych na podstawie wskaźnika równego kwocie zagranicznych podatków dochodowych przypisanych do kategorii ogólnej, które zostały zapłacone lub naliczone przez zagraniczne oddziały podatnika (zgodnie z § 1.904-4 lit. f) ( 3) (vii)) obejmuje wszystkie zagraniczne podatki dochodowe przypisane do ogólnej kategorii, które zostały zapłacone lub naliczone lub uznane za zapłacone przez podatnika w odniesieniu do takiego roku podatkowego. Kwota podatków zapłaconych lub naliczonych przez oddział zagraniczny w roku podatkowym rozpoczynającym się przed 1 stycznia 2018 r.,oznacza wszystkie zagraniczne podatki dochodowe prawidłowo odzwierciedlone w oddzielnym zbiorze ksiąg i ewidencji (zgodnie z definicją w § 1.989 (a) -1 (d) (1) i (2)) oddziału zagranicznego jako wydatek (który nie obejmuje żadnych podatki uznane za zapłacone zgodnie z sekcją 902 lub 960).

(C) Zasady dotyczące wyjątku. Podatnik stosujący wyjątek opisany w niniejszym ustępie (j) (1) (iii) (wyjątek dotyczący przeniesienia oddziału) musi zastosować ten wyjątek do wszystkich swoich niewykorzystanych zagranicznych podatków zapłaconych lub naliczonych w odniesieniu do dochodu z kategorii ogólnej, które są przenoszone na wszystkie lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2017 r. Podatnik może zastosować wyjątek dotyczący przeniesienia oddziału w przypadku terminowego złożenia pierwotnej deklaracji (w tym przedłużenia) lub poprawionej deklaracji. Podatnik, który stosuje wyjątek od zmienionego zeznania, musi dokonać odpowiednich korekt w celu wyeliminowania wszelkich podwójnych korzyści wynikających z zastosowania wyjątku do lat, które nie podlegają ocenie.

(D) Zasada koordynacji. Zobacz § 1.904 (f) -12 (j) (5) odnośnie zasady koordynacji w odniesieniu do wyjątku opisanego w ustępie (j) (1) (iii) niniejszego paragrafu oraz wyjątków opisanych w § 1.904 (f) -12 ( j) (2) do (4).

(2) Zwrot niewykorzystanego podatku zagranicznego –

(i) Ogólnie. Zasady niniejszego paragrafu (j) (2) mają zastosowanie do wszelkich niewykorzystanych podatków zagranicznych, które zostały zapłacone lub naliczone lub uznane za zapłacone zgodnie z sekcją 960, w odniesieniu do dochodu w oddzielnej kategorii po 2017 roku.

(ii) Dochód kategorii pasywnej i określone odrębne kategorie dochodów opisane w § 1.904-4 (m). Wszelkie niewykorzystane podatki zagraniczne zapłacone lub naliczone lub uznane za zapłacone od dochodu kategorii pasywnej lub określonej odrębnej kategorii dochodu w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., Które są przenoszone z powrotem do roku podatkowego rozpoczynającego się przed 1 stycznia 2018 r. przypisane do tej samej odrębnej kategorii sprzed 2018 r., co odrębna kategoria po 2017 r., z której przenoszone są niewykorzystane podatki zagraniczne.

(iii) Dochód kategorii ogólnej i dochód kategorii oddziałów zagranicznych. Wszelkie niewykorzystane podatki zagraniczne zapłacone lub naliczone lub uznane za zapłacone w odniesieniu do dochodu kategorii ogólnej lub dochodu kategorii oddziałów zagranicznych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., Które są przenoszone z powrotem do roku podatkowego rozpoczynającego się przed 1 stycznia 2018 r., Są przypisywane do odrębna kategoria podatnika przed 2018 rokiem dla dochodów kategorii ogólnej.

(k) Data obowiązywania. Punkty od (a) do (i) niniejszej sekcji mają zastosowanie do lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2017 r. I kończących się 4 grudnia 2018 r. Lub później. Punkt (j) niniejszej sekcji ma zastosowanie do lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2017 r. 2017. Paragraf (j) (2) tego paragrafu ma również zastosowanie do ostatniego roku podatkowego rozpoczynającego się przed 1 stycznia 2018 roku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy