Egzamin bankowy

17 lutego 2021
Category: Stopy Procentowe

Co to jest egzamin bankowy?

Egzamin bankowy to ocena kondycji finansowej i odporności banku. Egzaminy bankowe dotyczą przede wszystkim siły bilansu banku. Obejmują one jednak również przegląd zgodności regulacyjnej i kontroli wewnętrznej.

W Stanach Zjednoczonych egzaminy w bankach narodowych przeprowadza Office of the Comptroller of the Currency (OCC), natomiast w bankach czarterowanych przez państwo – Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). W przypadku holdingów bankowych badania przeprowadza Rezerwa Federalna.

Kluczowe wnioski

  • Badania bankowe to ocena kondycji finansowej banków.
  • Prowadzone są przez instytucje regulacyjne i rządowe, takie jak OCC, FDIC i Rezerwa Federalna.
  • Badania bankowe wykorzystują sześcioczęściową analizę zaprojektowaną do pomiaru ilościowej i jakościowej kondycji danych banków.

Jak działają egzaminy bankowe

Proces przeprowadzania egzaminów bankowych oparty jest na tzw. Systemie CAMELS Rating System, który jest akronimem określającym sześć głównych obszarów egzaminacyjnych. Obejmują one badania adekwatności kapitałowej banku, jakości aktywów, zarządzania, zysków, płynności oraz wrażliwości na ryzyko systemowe.

Na podstawie tych sześciu cech bankom przypisuje się rating w skali od 1 do 5. Każdy bank otrzyma oddzielny rating dla każdej kategorii wraz z wynikiem ogólnym. Wynik 1 oznacza wynik bardzo pozytywny, a 5 – bardzo słaby. Jeśli bank uzyska 4 lub 5 punktów w ogólnej ocenie, zostanie umieszczony na specjalnej liście obserwacyjnej do dalszej analizy przez organy regulacyjne.

Kryteria adekwatności kapitałowej dotyczą kapitału pierwszego i drugiego poziomu oraz tego, czy fundusze te są wystarczające, aby wspierać jego działalność bankową w warunkach skrajnych. Podobnie warunek dotyczący jakości aktywów dotyczy takich kwestii, jak czy portfel kredytowy banku jest dostatecznie zdywersyfikowany i czy jego rezerwy na straty są zgodne z normami branżowymi.

Jeśli chodzi o kryteria zarządzania, organy regulacyjne będą chciały zapewnić, aby zespół zarządzający banku miał jasną strategię operacyjną i zrozumienie unikalnych ryzyk ich organizacji, a także solidny protokół zapewniający zgodność z prawem i regulacjami. W odniesieniu do kryteriów dotyczących dochodów, organy regulacyjne zbadają jakość dochodów banku i czy dochody te wydają się wystarczająco stabilne, aby stanowić wsparcie dla banku w przypadku napięć.

Wreszcie, kryteria płynności i wrażliwości odnoszą się do poziomu stabilności banku w obliczu potencjalnych wstrząsów systemu finansowego. Jeśli chodzi o płynność, organy regulacyjne będą mierzyć zdolność banku do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych za pomocą testów płynności, takich jak wskaźnik bieżącej płynności, test kwasowości, wskaźnik płynności i wskaźnik gotówkowy.

Oceniając wrażliwość banku na ryzyko systemowe, organy regulacyjne często wykorzystują złożone modele finansowe, które symulują wyniki finansowe banku w zależności od różnych potencjalnych niekorzystnych zmian na rynkach finansowych. Przykłady takich zmian obejmują rosnące stopy procentowe, zwiększone stopy niespłacania kredytów, spadki wartości inwestycji oraz niewywiązanie się ze zobowiązań przez kontrahentów będących instrumentami pochodnymi.

Prawdziwy przykład egzaminu bankowego

Dana jest inwestorem, który regularnie przegląda wyniki egzaminów w największych bankach. W ramach swojego procesu sprawdzania inwestycji zapoznał się z najnowszym egzaminem bankowym dla banku krajowego o nazwie XYZ Financial.

Podsumowując wyniki badania, Dana zauważa, że ​​XYZ uzyskał 5 punktów CAMELS w kategorii jakości aktywów. Zaintrygowany, kopał głębiej, aby odkryć, że portfel pożyczek XYZ jest silnie skoncentrowany w konkretnym sektorze, który obecnie zmaga się z zakłóceniami ze strony nowych podmiotów.

Biorąc pod uwagę niepewność w tym sektorze przemysłu, regulatorzy wyrazili obawy, czy dłużnicy XYZ mogą nie być w stanie spłacić swoich długów. W tym scenariuszu XYZ może stawić czoła wyższym niż normalnie stopom strat w swoim portfelu kredytowym, co podważa jego rentowność, płynność i rezerwy kapitałowe.

Mając te informacje pod ręką, Dana decyduje się unikać XYZ Financial, dopóki nie będzie mniej niepewności co do jakości portfela pożyczek.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy