Historia słowa hipotecznego w Indiach

17 lutego 2021
Category: Spłaty Kredytu

Sir Edwardowi wydawało się, że ma to związek z wątpliwością, czy kredytodawca hipoteczny spłaci dług, czy też nie. Kiedy istnieje wątpliwość, czy dana osoba spłaci dług, czy nie, musi istnieć warunek. Ta etymologia jest podstawą słowa „hipoteka. Jeśli Mortgagor nie spłaci długu, będzie on dla niego martwy pod pewnymi warunkami. Jeśli Mortgagor spłaci dług, zastaw / hipoteka jest martwa w odniesieniu do hipoteki. Słowo „ hipoteka ” jest powiązane ze zwrotem jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania lub spłaty długu . Przekazanie wierzycielowi majątku, zazwyczaj nieruchomości, jako zabezpieczenia spłaty długu. W innym sensie jest to akt gwarantujący bezpieczeństwo.

Słowo Historia kredytu hipotecznego

W rozumieniu XVII-wiecznych prawników etymologia słowa „hipoteka ze starofrancuskiego terminu „morgage. Słowo to było w języku angielskim znacznie dłużej niż w XVII wieku, po raz pierwszy odnotowane w języku średnioangielskim z formą morgage i podstawowym znaczeniem „zastaw (pochodzenia germańskiego) w dziele napisanym przed 1393 rokiem.

Wprowadzenie

Wydawało się sir Edwardowi, że miało to związek z wątpliwością, czy kredytodawca hipoteczny spłaci dług, czy też nie. Kiedy istnieje wątpliwość, czy dana osoba spłaci dług, czy nie, musi istnieć warunek. Ta etymologia jest podstawą słowa „kredyt hipoteczny. Jeśli Mortgagor nie spłaci długu, będzie on dla niego martwy pod pewnymi warunkami. Jeśli Mortgagor spłaci dług, zastaw / hipoteka jest martwa w odniesieniu do hipoteki. Słowo „hipoteka jest powiązane z wyrażeniem „jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania lub spłaty zadłużenia. Przekazanie wierzycielowi majątku, zazwyczaj nieruchomości, jako zabezpieczenia spłaty długu. W innym sensie jest to akt gwarantujący bezpieczeństwo. W Indiach oznacza to:

Hipoteka to przeniesienie

– odsetek na nieruchomości

– w celu zabezpieczenia spłaty zadatku; lub w formie pożyczki

– istniejącego lub przyszłego długu

– lub wykonania zlecenia, które może skutkować powstaniem zobowiązania pieniężnego.

Pochodzenie i rozwój historyczny: w latach

1552-1634 Sir Edward wyjaśnił, kto jest wielkim prawnikiem, zwięźle wyjaśnił, w jaki sposób słowo hipoteka pochodzi ze starofrancuskich słów „ mort ”, „ gage ” i „ dead ” . ” Zastaw ”. Jeśli Mortgagor nie spłaci długu na zawsze, pod warunkiem, że jest on martwy. Jeśli Mortgagor spłaci dług, zastaw / hipoteka jest martwa w odniesieniu do hipoteki.

Jak rozumieć te terminy:

Schemat blokowy: Lub: Mortgagor Mortgagee Mortgagor Mortgagee Pieniądze Umowa hipoteczna Przejmujący jest kredytobiorcą hipotecznym;

Zbywający jest wierzycielem hipotecznym;

Przejmujący jest kredytobiorcą hipotecznym;

Instrumentem jest umowa hipoteczna.

Kwota główna i odsetki, których spłata jest na razie zabezpieczona, nazywane są pieniędzmi hipotecznymi.

Jak rozumieć kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to przeniesienie.

-Udział w nieruchomości może:

– istniejący lub przyszły dług

– lub wykonanie zlecenia, które może skutkować powstaniem zobowiązania pieniężnego. Może:

– w celu zabezpieczenia wypłaty zaliczki; lub w formie pożyczki

Istnieją różne rodzaje kredytów hipotecznych, o których mowa w art. 58 ustawy o przeniesieniu własności.

Rodzaje kredytów hipotecznych:

1. Prosta hipoteka

2. Hipoteka w drodze sprzedaży warunkowej

3. Hipoteka użytkowa

4. Hipoteka w języku angielskim

5. Hipoteka przez złożenie tytułu własności

6. Hipoteka anomalna

Prosty

kredyt hipoteczny – Brak przekazania własności, jeśli nie spłaci zgodnie z umową, hipoteki obciążonej hipoteką ma prawo sprzedać nieruchomość.

Hipoteka prosta: – posiadanie nieruchomości obciążonej hipoteką nie jest przenoszone z kredytodawcy hipotecznego na wierzyciela hipotecznego. Jeżeli hipoteka nie zapłaci zgodnie z umową, wierzyciel ma prawo sprzedać nieruchomość i odzyskać kredyt od kwoty sprzedaży.

Kredyt hipoteczny w ramach sprzedaży warunkowej –

jeśli nie zostanie spłacony pod warunkiem, że płatność zostanie dokonana, sprzedaż jest nieważna lub w określonym terminie, sprzedaż stanie się ostateczna

Pod warunkiem, że po takiej płatności kupujący przekaże nieruchomość sprzedającemu.

Hipoteka w drodze sprzedaży warunkowej: w

ramach tej hipoteki hipoteka sprzedaje nieruchomość wierzycielowi hipotecznemu na określonych warunkach. hipoteki sprzedaż staje się nieważna, lub 3. pod warunkiem, że po dokonaniu takiej wpłaty kupujący przekaże nieruchomość sprzedającemu.


Posiadanie kredytu hipotecznego użytkownika zostaje przeniesione na hipotekę hipoteczną. Hipoteka otrzymuje dochód z nieruchomości

Tytuł własności zachowuje właścicielowi

3. Hipoteka użytkowa

W przypadku tej hipoteki własność obciążonej nieruchomości przechodzi na wierzyciela. Kredytobiorca otrzymuje dochód (taki jak zysk, odsetki, czynsz itp.) Z nieruchomości do czasu spłaty kredytu. Akty własności pozostają u właściciela.

4. English Mortgage

Mortgagor zobowiązuje się do spłaty pieniędzy z kredytu hipotecznego w określonym terminie. Przenosi nieruchomość.

W angielskiej hipotece

1. Mortgagor zobowiązuje się do spłaty pożyczonych pieniędzy w określonym terminie.

2. Mortgagor przenosi nieruchomość w całości na wierzyciela hipotecznego.

Takie przeniesienie jest jednak uzależnione od tego, czy wierzyciel przeleje nieruchomość ponownie w terminie spłaty przed ustalonym terminem.

Hipoteka w formie depozytu tytułu własności

Tytuł jest przekazywany

wierzycielowi z zamiarem ustanowienia zabezpieczenia.

Obowiązuje w miastach takich jak Kalkuta, Chennai i Mumbai itp.

Rząd stanowy powiadamia takie miasta poprzez publikację

5. Hipoteka przez wniesienie tytułu prawnego

W hipotece takiej wierzyciel hipoteczny przekazuje wierzycielowi tytuł własności nieruchomości z zamiarem ustanowienia na niej zabezpieczenia. Taka hipoteka jest ważna w miastach Kalkuta, Bombaj i każdym innym mieście, o czym rząd stanowy może powiadomić poprzez publikację w Dzienniku Gazatte

Anomalous mortgage

Połączenie różnych rodzajów kredytów hipotecznych Nie jest to ani proste, ani warunkowane sprzedażą, ani zdeponowaniem tytułów własności, ani sn udufructury ani angielskiej hipoteki

6. Anomalous mortgage

Nie jest to ani proste, ani warunkowe sprzedaż, ani zdeponowanie tytułów własności, ani sn udufructury, ani angielska hipoteka, ale jest połączeniem różnych rodzajów hipotek.

Wniosek:

Dla lepszego zrozumienia słowa „kredyt hipoteczny, poza powyższymi zasadami, warto przyjrzeć się maksymie „raz hipoteka, zawsze hipoteka. W Prawie hipotecznym dr Rashbehary’ego Ghose’a na stronie 231-232 pod nagłówkiem „Raz hipoteka, zawsze hipoteka zauważono: „W 1681 r. Lord Nottingham w wiodącej sprawie Harris przeciwko Harrisowi stanowczo ustanowił zasada: „Raz hipoteka, zawsze hipoteka. Jest to doktryna chroniąca prawo wierzyciela do wykupu: powoduje utratę prawa do wykupu przez wierzyciela hipotecznego, a także obciąża nieruchomość lub obciąża wierzyciela w stosunku do kredytobiorcy spłacającego hipotekę. W 1902 r. dobrze znana maksyma „Kiedyś hipoteka, zawsze hipoteka, została uzupełniona słowami„ i tylko hipoteką .dodany przez lorda Daveya w wiodącej sprawie Noakes przeciwko Rice, w której maksyma została wyjaśniona w ten sposób, że „hipoteka nie może zostać unieważniona, a postanowienie w tej sprawie jest nieważne. W kontekście indyjskim maksyma ta została uzupełniona słowami „i dlatego zawsze podlegającymi zwrotowi, dodanymi przez sędziego Sarkara Sądu Najwyższego w sprawie Seth Ganga Dhar przeciwko Shankarlalowi. (Zob. Achaldas Durgaji Oswal (martwy). Vs Ramvilas Gangabisan Heda (martwy); AIR 2003 SC 1017, 2003 (1) AWC 671 SC, 2003 (1) CTC 364). Jest zatem jasne, że sama koncepcja kredytu hipotecznego obejmuje trzy zasady. Po pierwsze, maksyma: „Raz hipoteka, zawsze hipoteka. Oznacza to, że hipoteka jest zawsze umarzalna, a jeśli postanowienie przeciwne zostanie ustanowione, jest nieważne. I to jest wyjątek od aforyzmu,modus et conventio vincunt legem (prawo nadrzędne wobec zwyczajów i umów). Po drugie, wierzyciel hipoteczny nie może zastrzec dla siebie żadnej korzyści w postaci zabezpieczenia poza umową kredytu hipotecznego. Po trzecie, jako następstwo pierwszej, można wyprowadzić inną zasadę, a mianowicie „raz hipoteka, zawsze hipoteka i tylko hipoteka. Innymi słowy, wszelkie postanowienia, które uniemożliwiają wierzycielowi odzyskanie nieruchomości obciążonej hipoteką, są nieważne. Oznacza to, że kredyt hipoteczny jest zawsze wymienialny.wszelkie postanowienia, które uniemożliwiają wierzycielowi odzyskanie nieruchomości obciążonej hipoteką, są nieważne. Oznacza to, że kredyt hipoteczny jest zawsze wymienialny.wszelkie postanowienia, które uniemożliwiają wierzycielowi odzyskanie nieruchomości obciążonej hipoteką, są nieważne. Oznacza to, że kredyt hipoteczny jest zawsze wymienialny.

-x-

# Sec. 58 ustawy o przeniesieniu własności z 1882 r. Definiuje hipotekę jako: – Hipoteka to przeniesienie udziału w określonej nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia lub pożyczki, istniejącego lub przyszłego zadłużenia, lub wykonanie zlecenia, które może skutkować zobowiązaniem pieniężnym.

Nr ISBN: 978-81-928510-1-3

Wydrukuj ten artykuł

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy